Op onze school is een betrokken oudercommissie aanwezig, bestaande uit 6 ouders. Zij organiseren samen met één of meerdere teamleden en/of andere ouders diverse activiteiten die bijdragen aan een prettig schoolklimaat. U kunt hierbij denken aan de organisatie en uitvoering van o.a. het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, aanwezigheid tijdens de ouderavonden en andere gelegenheden.

Op basis van een jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage kan de oudercommissie de activiteiten financieren/ondersteunen. De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op €17,00 per kind met en maximum van €51 per gezin. U wordt verzocht het geld aan het begin van het nieuwe schooljaar over te maken op IBAN NL44 RABO 0302457291 t.a.v. stichting Kopwerk Schoolfonds. Voor de schoolreisjes en het schoolkamp wordt apart een bijdrage gevraagd. De oudercommissie beheert het geld van de ouderbijdrage. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt die terug te vinden is op de website.

Ouders spelen een belangrijke rol in ons schoolgebeuren. Met hulp van veel ouders kunnen we de activiteiten organiseren. De leden van de oudercommissie willen ook graag het geluid en gevoel van wat er leeft bij de ouders laten horen om zo een brug te vormen tussen het team en de ouders. De oudercommissie vergadert ongeveer 8 keer per jaar, waarbij altijd een lid van het team aanwezig is.

De oudercommissie is op dit moment als volgt samengesteld: 

AnnemarijeTilstra (penningmeester), klassenouder groep 1/2/3 (moeder Tiemen en Talia)

Laura Copier (voorzitter), klassenouder groep 1/2/3 (moeder Anne)

Marilyn Laan, klassenouder groep 4/5 (moeder Julia en Livia)

Susan Ettema, klassenouder groep 4/5 (moeder Anna, Lynn, Britt)

Hilde Hoff (Notulist), klassenouder groep 7/8 (moeder Jesse, Ezra, Anna)

Nyske Stam, klassenouder groep 1/2/3 (moeder Vera en Merel)

Liza Kramer, klassenouder groep 7/8 (moeder Jim en Giel)

Judith Berkhout, vliegende keep.

 

Lijkt het u leuk om in de oudercommissie te helpen, dan kan u zich altijd opgeven bij één van de leden of bij Ina Montsma.

Verdere informatie vindt u in de schoolgids.

Graag tot ziens!